OSTINATI E CONTRARI - Teatro Franco Parenti, Febbraio 2010 - Milano

REHEARSAL, BACKSTAGE AND ON STAGE PHOTOS BY:

KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR, ANDREA PADOVANI, MARCO PIRACCINI, PAOLO SANTAMBROGIO, ALESSANDRO UMMARINO

PAOLA WEARS VIVIENNE WESTWOOD GOWN, MAKE-UP MASHA BRIGATTI. FOR STILYNG THANKS TO ENZO VACCARO.

 

                                                                                                                         

PHOTO BY PAOLO SANTAMBROGIO

PHOTO BY PAOLO SANTAMBROGIO

PHOTO BY PAOLO SANTAMBROGIO

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY ALESSANDRO UMMARINO

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY ALESSANDRO UMMARINO

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY PAOLO SANTAMBROGIO

PHOTO BY MARCO PIRACCINI

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY PAOLO SANTAMBROGIO

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY PAOLO SANTAMBROGIO

PHOTO BY ALESSANDRO UMMARINO

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ALESSANDRO UMMARINO

PHOTO BY MARCO PIRACCINI

PHOTO BY ALESSANDRO UMMARINO

PHOTO BY ALESSANDRO UMMARINO

PHOTO BY PAOLO SANTAMBROGIO

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY PAOLO SANTAMBROGIO

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY ANDREA PADOVANI

PHOTO BY KATIA NUNZI E IRIS STEFANSDOTTIR

PHOTO BY ALESSANDRO UMMARINO